Ce reprezinta Punctele A.N.R.P

Conform legii 165/2013 cererile de restituire care nu pot fi soluţionate prin restituire în natură la nivelul entităţilor învestite de lege se soluţionează prin acordarea de măsuri compensatorii sub formă de puncte, care se determină potrivit art. 21 alin. (6) şi (7) de catre Autoritatea Natională de Restituire a Proprietaţilor.
Evaluarea imobilului ce face obiectul deciziei se face prin aplicarea grilei notariale valabile la data intrării în vigoare a prezentei legi de către Secretariatul Comisiei Naţionale şi se exprimă în puncte. Un punct are valoarea de un leu.


Punctele acordate prin decizia de compensare pot fi valorificate astfel:


 • prin achiziţionarea de imobile din Fondul naţional la licitaţia publică naţională, începând cu data de 1 ianuarie 2017. (exista posibilitatea anularii licitatiilor)
 • numerar, după 1 ianuarie 2017,  20% din numărul punctelor acordate prin decizia de compensare şi nevalorificate în cadrul licitaţiilor naţionale de imobile.
 • Vanzarea Deciziei de Compensare prin Puncte - Tranzactiile au loc exclusiv la un notar autorizat si implica verificarea corectitudinii tuturor documentelor.
 • Transferul de bani se realizeaza prin ordin de plata sau numerar insa in limita legala.
 • Procedura de transfer al banilor este identica cu tranzactiile imobiliare.
 • Dupa ce notarul a primit dovada incasarii sumei de bani, acesta elibereaza atat vanzatoriilor cat si cumparatorului contractele de vanzare semnate si autentificate de catre notar.
 • Asiguram si garantam confidentialitatea datelor ce ne sunt prezentate, pretul si orice alte informatii ce au caracter personal!

Conform prevederilor art. 31 din Legea nr.165/2013, după 1 ianuarie 2017, titularii deciziilor de compensare          prin puncte și ai certificatelor de deținător de puncte pot depune la sediul Autorității Naționale pentru     Restituirea Proprietăților (A.N.R.P.), personal sau prin mandatar, cereri de valorificare a punctelor în numerar.


Odată cu cererea, solicitanții trebuie să depună următoarele documente

 • Decizia de compensare sau de validare parțială/certificatul de deținător de puncte,  în original

 • Copia actului de identitate;
 • Procura specială, în original (în cazul în care cererea este depusă prin mandatar).

În cazul în care se impune rectificarea unor date de identificare din decizia de compensare / de validare parțială/ certificatul de deținător de puncte (nume, CNP sau adresă), solicitanții vor indica prin cerere, în mod expres, datele care trebuie avute în vedere la emiterea titlului de plată.

În situația în care cererea se depune de către moștenitori, este necesară anexarea copiei legalizate a certificatului de moștenitor, doar în situația în care defunctul este menționat pe decizia de compensare. Dacă certificatul de moștenitor nu cuprinde și C.N.P. al autorului, se va depune o copie a certificatului de deces.

Atragem atenția că în cazul în care un moștenitor solicită emiterea titlului de plată și pentru alți moștenitori, este necesară depunerea unei procuri notariale prin care i s-a acordat mandat în acest sens.

Dacă decizia de compensare prin puncte a fost emisă pe numele mai multor beneficiari, fără a fi însă specificată cota ce îi revine fiecăruia, titlul de plată se va emite:

 • pe numele tuturor beneficiarilor din decizie, numai după înregistrarea cererilor tuturor acestor persoane;
 • individual, pentru persoana care a făcut cerere, dacă s-a făcut partajul drepturilor stabilite prin decizia de compensare. În această ipoteză este necesară depunerea actelor care fac dovada partajului.

Exemplu:

Acte necesare pentru emiterea titlului de plată aferent unei decizii cu 5 beneficiari

 • decizii în original (toate cele 5 exemplare originale ale deciziei de compensare);
 • cereri de plată din partea tuturor beneficiarilor (5 cereri), depuse personal sau prin mandatar;
 • copii ale actelor de identitate pentru toți beneficiarii.