"Informatii utile ANRP"

Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților a început emiterea titlurilor de plată pentru anul 2017

În săptămâna 13-17 martie, A.N.R.P. a emis 2.022 titluri de plată, în cuantum de 93.951.135,46 lei, pentru un număr de 4.486 de beneficiari.

Titlurile de plată au fost emise, proporțional, pentru mai multe categorii de despăgubiri, după cum urmează:

 1. în temeiul art. 31 din Legea nr. 165/2013, pentru prima tranșă aferentă deciziilor de compensare sau de validare parțială emise de Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor;
 2. în temeiul art. 41 din Legea nr. 165/2013, pentru tranșele I-IV aferente dosarelor de opțiune întocmite în temeiul Legii nr. 247/2005 și cererilor de plată întocmite în temeiul Legii nr. 165/2013;
 3. în temeiul art. 10 din Legea nr. 164/2014, pentru tranșele I-III aferente deciziilor de validare sau actualizare.

Titlurile de plată se emit fie în ordinea deciziei de validare sau actualizare (3), fie a dosarului de opțiune (2) sau a deciziei de compensare (1), în cazul în care beneficiarii au depus cerere de valorificare a punctelor în numerar.

Reamintim faptul că în anul 2016 A.N.R.P. a emis:

 • 13.529 titluri de plată în temeiul Legii nr. 165/2013, în cuantum de 555.325.673 lei;
 • 9.545 titluri de plată în temeiul Legii nr. 164/2014, în cuantum de 176.447.320 lei.

Stadiul de soluţionare a dosarelor la data de 09.03.2017

DOSARELE CONSTITUITE ÎN TEMEIUL LEGILOR FONDULUI FUNCIAR

Ca urmare a hotărârilor luate la nivelul comisiilor judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate în temeiul legislației fondului funciar, la Secretariatul Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor (C.N.C.I.) au fost înregistrate 29.992 dosare constituite în temeiul legilor fondului funciar.Dintre acestea, au fost soluţionate până în prezent 20.918dosare.

Alte 5.858 dosare au trecut de etapa analizării și, pe măsura completării lor cu documentele solicitate, vor fi introduse pe ordinea de zi a C.N.C.I. în vederea emiterii deciziei de compensare/validare parțială/invalidare. 3.200 dosare au fost returnate de Secretariat autorităților locale, fie înainte de apariția Legii nr. 165/2013, pentru completarea documentației, fie după apariția Legii nr. 165/2013, la cererea titularilor de dosare, pentru a beneficia de restituirea în natură.

După apariţia Legii nr. 165/2013, dosarele constituite în temeiul legilor fondului funciar au fost lucrate în ordinea strictă a numărului de înregistrare. Până în prezent au fost analizate toate dosarele înregistrate până la data de 31.12.2016.

În dosarele considerate complete, Secretariatul C.N.C.I., compus din consilierii A.N.R.P., a propus/va propune Comisiei acordarea de măsuri compensatorii.

În cazul celorlalte dosare, cu aprobarea C.N.C.I, consilierii au solicitat/vor solicita documente din care să reiasă în mod clar următoarele:

- calitatea de proprietar asupra imobilului solicitat, la data preluării de către stat;

- calitatea de moştenitor al autorului de la care a fost preluat imobilul (în cazul în care autorul a decedat);

- dovada preluării abuzive a imobilului de către stat;

- amplasamentul imobilului revendicat, pentru a se putea stabili valoarea acestuia conform grilei notariale.

DOSARELE CONSTITUITE ÎN TEMEIUL LEGII NR. 10/2001

Până la data de 09.03.2017, la Secretariatul C.N.C.I. au fost înregistrate 61.013 dosare, din care 7.984 au fost transmise după data de 20.05.2013. Până în prezent, au fost soluţionate 22.163dosare. În categoria dosarelor soluţionate intră dosarele pentru care Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor (C.C.S.D.) sau Comisia Naţională pentru Compensarea Imobilelor (C.N.C.I.) au emis decizii, dosarele returnate entităţilor notificate la cererea titularilor, precum şi dosarele în cazul cărora s-a constatat, după consultarea autorităţilor locale, că au rămas fără obiect.

Începând cu 27.05.2016, dată la care a intrat în vigoare Legea nr. 103/2016, ordinea de soluţionare a dosarelor este cea a înregistrării. Prin excepție de la această regulă se soluționează cu prioritate următoarele categorii de dosare:

- dosarele în care Secretariatul C.N.C.I. a solicitat, până la data intrării în vigoare a Legii nr. 103/2016, documente potrivit art. 21 din Legea nr. 165/2013;

- dosarele în care deciziile entităţilor învestite cu soluţionarea notificărilor au fost emise în executarea unor hotărâri judecătoreşti irevocabile/definitive, prin care s-a constatat dreptul de proprietate şi întinderea acestuia;

- dosarele constituite în baza cererilor formulate de persoane certificate de entităţi desemnate de statul român sau de alte state membre ale Uniunii Europene ca supravieţuitoare ale Holocaustului;

Toate dosarele neanalizate până la data de 27.05.2016 și care fuseseră repartizate în lucru de Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor pe alte criterii (selecție aleatorie, "caz special", dosarele între numărul 40.230 și numărul 43.000) au fost trecute "în așteptare", urmând să fie soluționate potrivit numărului de înregistrare.

La această dată se află în analiza consilierilor dosarele între numerele 12001/CC-14000/CC.

Pentru a da posibilitatea persoanelor îndreptățite să estimeze perioada în care le va fi soluționat dosarul, prezentăm în continuare numărul de dosare neanalizate până la numărul 30.000.

De la dosarul 12001/CC - la dosarul 14000/CC: 940 dosare;

De la dosarul 14001/CC - la dosarul 20000/CC: 2.534 dosare;

De la dosarul 20001/CC - la dosarul 30000/CC: 5.635 dosare;

Reamintim faptul că în prezent Direcția de aplicare a Legii nr. 10/2001 are obligația să analizeze minim 700 de dosare pe lună.

În afara dosarelor analizate la ordine, sunt în lucru la Secretariatul C.N.C.I. și dosare pentru care s-au formulat cereri de tratare cu prioritate, motivat de existența unor hotărâri judecătorești prin care instanțele au stabilit existența și întinderea dreptului la proprietate, precum și calitatea de persoane îndreptățite.

După intrarea în vigoare a Legii nr. 103/2016 (27.05.2016), au fost înregistrate 2.500 de cereri de tratare cu prioritate. Până în prezent au fost soluționate 597 dosare pentru care s-a solicitat analizarea cu prioritate. La data de 09.03.2017, sunt în analiză alte 523 dosare de acest tip, pentru care s-au formulat cereri până la data de 01.09.2016.

Precizăm că analizarea acestor dosare se face de către un serviciu creat special în acest scop, în paralel cu analizarea dosarelor la ordine. 

Informaţii utile privind emiterea titlurilor de plată aferente deciziilor de compensare prin puncte - Legea nr. 165/2013

Conform prevederilor art. 31 din Legea nr.165/2013, după 1 ianuarie 2017, titularii deciziilor de compensare prin puncte și ai certificatelor de deținător de puncte pot depune la sediul Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților (A.N.R.P.), personal sau prin mandatar, cereri de valorificare a punctelor în numerar.

Odată cu cererea, solicitanții trebuie să depună următoarele documente:

 • Decizia de compensare sau de validare parțială/certificatul de deținător de puncte, în original;
 • Copia actului de identitate;
 • Procura specială, în original (în cazul în care cererea este depusă prin mandatar).

În cazul în care se impune rectificarea unor date de identificare din decizia de compensare / de validare parțială/ certificatul de deținător de puncte (nume, CNP sau adresă), solicitanții vor indica prin cerere, în mod expres, datele care trebuie avute în vedere la emiterea titlului de plată.

În situația în care cererea se depune de către moștenitori, este necesară anexarea copiei legalizate a certificatului de moștenitor, doar în situația în care defunctul este menționat pe decizia de compensare. Dacă certificatul de moștenitor nu cuprinde și C.N.P. al autorului, se va depune o copie a certificatului de deces.

Atragem atenția că în cazul în care un moștenitor solicită emiterea titlului de plată și pentru alți moștenitori, este necesară depunerea unei procuri notariale prin care i s-a acordat mandat în acest sens.

Dacă decizia de compensare prin puncte a fost emisă pe numele mai multor beneficiari, fără a fi însă specificată cota ce îi revine fiecăruia, titlul de plată se va emite:

 • pe numele tuturor beneficiarilor din decizie, numai după înregistrarea cererilor tuturor acestor persoane;
 • individual, pentru persoana care a făcut cerere, dacă s-a făcut partajul drepturilor stabilite prin decizia de compensare. În această ipoteză este necesară depunerea actelor care fac dovada partajului.

Exemplu:

Acte necesare pentru emiterea titlului de plată aferent unei decizii cu 5 beneficiari

 • decizii în original (toate cele 5 exemplare originale ale deciziei de compensare);
 • cereri de plată din partea tuturor beneficiarilor (5 cereri), depuse personal sau prin mandatar;
 • copii ale actelor de identitate pentru toți beneficiarii.

MODIFICĂRI IMPORTANTE PRIVIND ORDINEA DE SOLUŢIONARE A DOSARELOR DE DESPĂGUBIRE

Legea nr. 103/2016, care a intrat în vigoare la data de 27.05.2016, a adus câteva modificări importante privind ordinea de soluţionare a dosarelor înregistrate la Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor (A.N.R.P.).

Astfel, s-a stabilit că ordinea de soluţionare a dosarelor va fi cea a înregistrării, prevedere care anulează toate deciziile prin care, în perioada 2006 - 2011, unele dosare de despăgubire au fost repartizate spre soluţionare pe alte criterii.

În scopul accelerării ritmului de soluţionare, s-a mai stabilit că dosarele constituite pe baza unor decizii/dispoziţii/hotărâri emise în executarea unor hotărâri judecătoreşti prin care s-a constatat existenţa dreptului la despăgubiri, precum şi întinderea acestui drept, să fie soluţionate cu prioritate.

Pentru aplicarea acestei prevederi şi pentru a nu afecta principiul soluţionării dosarelor în ordinea înregistrării, A.N.R.P. a constituit un serviciu care are ca sarcină soluţionarea dosarelor cu hotărâri judecătoreşti.

Având în vedere faptul că la acest moment nu se cunoaşte care sunt dosarele cu hotărâri judecătoreşti (hotărârile fiind date în contradictoriu cu alte instituţii), A.N.R.P. invită titularii acestei categorii de dosare să se adreseze instituţiei noastre.

Atragem atenţia că prioritatea dosarelor cu hotărâri judecătoreşti va fi acordată ca urmare a solicitărilor formulate!

În paralel, A.N.R.P. va face şi o verificare a tuturor dosarelor aflate în aşteptare, în scopul identificării celor cu hotărâri judecătoreşti, dar acest proces va fi unul de durată, ţinând cont de numărul mare de dosare şi numărul mic de persoane care pot fi afectate acestei activităţi.

Pentru soluţionarea cu celeritate a dosarelor, solicităm persoanelor care beneficiază de soluţionarea cu prioritate să depună, odată cu solicitarea mai sus-menţionată, orice document care poate ajuta la încadrarea în grila notarilor publici a imobilelor pentru care se acordă despăgubiri.

 • în cazul terenurilor, este util orice document care indică amplasamentul, categoria de folosinţă şi situaţia juridică;
 • în cazul construcţiilor, este util orice document din care să reiasă situaţia juridică, suprafaţa şi descrierea din punct de vedere arhitectural

Situaţia dosarelor înregistrate la A.N.R.P. - 19 septembrie 2016

În conformitate cu articolul 33 alin. (3) din Legea nr. 165/2013, potrivit căruia: "entităţile învestite de lege au obligaţia de a stabili numărul cererilor înregistrate şi nesoluţionate, de a afişa aceste date la sediul lor şi de a le comunica Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor",

A.N.R.P. prezintă situaţia dosarelor înregistrate până la data de 19 septembrie 2016.

- Dosare Fond Funciar - Ultimul dosar înregistrat: 29857/FFCC

- Dosare Legea 10/2001 - Ultimul dosar înregistrat: 61686/CC


DOSARELE CONSTITUITE ÎN TEMEIUL LEGILOR FONDULUI FUNCIAR

Ca urmare a hotărârilor luate la nivelul comisiilor judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate în temeiul legislației fondului funciar, la Secretariatul Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor (C.N.C.I.) au fost înregistrate 29.976 dosare constituite în temeiul legilor fondului funciar.Dintre acestea, au fost soluţionate până în prezent 20.581dosare.

Alte 5.915 dosare au trecut de etapa analizării și, pe măsura completării lor cu documentele solicitate, vor fi introduse pe ordinea de zi a C.N.C.I. în vederea emiterii deciziei de compensare/validare parțială/invalidare. 3.200 dosare au fost returnate de Secretariat autorităților locale, fie înainte de apariția Legii nr. 165/2013, pentru completarea documentației, fie după apariția Legii nr. 165/2013, la cererea titularilor de dosare, pentru a beneficia de restituirea în natură.

După apariţia Legii nr. 165/2013, dosarele constituite în temeiul legilor fondului funciar se lucrează în ordinea strictă a numărului de înregistrare. Până la data de 09.01.2017, au fost repartizate consilierilor, spre analiză, dosarele înregistrate până la numărul 29.800.

În dosarele considerate complete, Secretariatul C.N.C.I., compus din consilierii A.N.R.P., a propus/va propune Comisiei acordarea de măsuri compensatorii.

În cazul celorlalte dosare, cu aprobarea C.N.C.I, consilierii au solicitat/vor solicita documente din care să reiasă în mod clar următoarele:

- calitatea de proprietar asupra imobilului solicitat, la data preluării de către stat;

- calitatea de moştenitor al autorului de la care a fost preluat imobilul (în cazul în care autorul a decedat);

- dovada preluării abuzive a imobilului de către stat;

- amplasamentul imobilului revendicat, pentru a se putea stabili valoarea acestuia conform grilei notariale.

DOSARELE CONSTITUITE ÎN TEMEIUL LEGII NR. 10/2001

Până la data de 09.01.2017, la Secretariatul C.N.C.I. au fost înregistrate 60.860 dosare, din care 7.831 au fost transmise după data de 20.05.2013. Până în prezent au fost soluţionate 21.611dosare. În categoria dosarelor soluţionate intră dosarele pentru care Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor (C.C.S.D.) sau Comisia Naţională pentru Compensarea Imobilelor (C.N.C.I.) au emis decizii, dosarele returnate entităţilor notificate la cererea titularilor, precum şi dosarele în cazul cărora s-a constatat, după consultarea autorităţilor locale, că au rămas fără obiect.

Începând cu 27.05.2016, dată la care a intrat în vigoare Legea nr. 103/2016, ordinea de soluţionare a dosarelor este cea a înregistrării. Prin excepție de la această regulă se soluționează cu prioritate următoarele categorii de dosare:

- dosarele în care Secretariatul C.N.C.I. a solicitat, până la data intrării în vigoare a Legii nr. 103/2016, documente potrivit art. 21 din Legea nr. 165/2013;

- dosarele în care deciziile entităţilor învestite cu soluţionarea notificărilor au fost emise în executarea unor hotărâri judecătoreşti irevocabile/definitive, prin care s-a constatat dreptul de proprietate şi întinderea acestuia;

- dosarele constituite în baza cererilor formulate de persoane certificate de entităţi desemnate de statul român sau de alte state membre ale Uniunii Europene ca supravieţuitoare ale Holocaustului;

Toate dosarele neanalizate până la data de 27.05.2016 și care fuseseră repartizate în lucru de Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor pe alte criterii (selecție aleatorie, "caz special", dosarele între numărul 40.230 și numărul 43.000) au fost trecute "în așteptare", urmând să fie soluționate potrivit numărului de înregistrare.

La această dată se află în analiza consilierilor dosarele între numerele 10001/CC-12000/CC.

Pentru a da posibilitatea persoanelor îndreptățite să estimeze perioada în care le va fi soluționat dosarul, prezentăm în continuare numărul de dosare neanalizate până la numărul 20.000.

De la dosarul 10001/CC - la dosarul 12000/CC: 700 dosare;

De la dosarul 12001/CC - la dosarul 15.000/CC: 1.386 dosare;

De la dosarul 15001/CC - la dosarul 20000/CC: 2.289 dosare;

De la dosarul 20001/CC - la dosarul 30000/CC: 5.635 dosare;

Reamintim faptul că în prezent Direcția de aplicare a Legii nr. 10/2001 are obligația să analizeze minim 700 de dosare pe lună.

În afara dosarelor analizate la ordine, sunt în lucru la Secretariatul C.N.C.I. și dosare pentru care s-au formulat cereri de tratare cu prioritate, motivat de existența unor hotărâri judecătorești prin care instanțele au stabilit existența și întinderea dreptului la proprietate, precum și calitatea de persoane îndreptățite.

După intrarea în vigoare a Legii nr. 103/2016 (27.05.2016), au fost înregistrate aproximativ 2.200 de cereri de tratare cu prioritate. Până în prezent, au fost analizate 784 dosare pentru care s-au formulat cereri de tratare cu prioritate până la data de 17.07.2016, inclusiv.

Precizăm că analizarea acestor dosare se face în paralel cu analizarea dosarelor la ordine de către un serviciu creat special în acest scop.


Conform prevederilor art. 31 din Legea nr.165/2013, după 1 ianuarie 2017, titularii deciziilor de compensare prin puncte și ai certificatelor de deținător de puncte pot depune la sediul Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților (A.N.R.P.), personal sau prin mandatar, cereri de valorificare a punctelor în numerar.

Odată cu cererea, solicitanții trebuie să depună următoarele documente:

 • Decizia de compensare sau de validare parțială/certificatul de deținător de puncte, în original;
 • Copia actului de identitate;
 • Procura specială, în original (în cazul în care cererea este depusă prin mandatar).

În cazul în care se impune rectificarea unor date de identificare din decizia de compensare / de validare parțială/ certificatul de deținător de puncte (nume, CNP sau adresă), solicitanții vor indica prin cerere, în mod expres, datele care trebuie avute în vedere la emiterea titlului de plată.

În situația în care cererea se depune de către moștenitori, este necesară anexarea copiei legalizate a certificatului de moștenitor. Dacă certificatul de moștenitor nu cuprinde și C.N.P. al autorului, se va depune o copie a certificatului de deces.

Atragem atenția că în cazul în care un moștenitor solicită emiterea titlului de plată și pentru alți moștenitori, este necesară depunerea unei procuri notariale prin care i s-a acordat mandat în acest sens.

Dacă decizia de compensare prin puncte a fost emisă pe numele mai multor beneficiari, fără a fi însă specificată cota ce îi revine fiecăruia, titlul de plată se va emite:

 • pe numele tuturor beneficiarilor din decizie, numai după înregistrarea cererilor tuturor acestor persoane;
 • individual, pentru persoana care a făcut cerere, dacă s-a făcut partajul drepturilor stabilite prin decizia de compensare. În această ipoteză este necesară depunerea actelor care fac dovada partajului.

Exemplu:

Acte necesare pentru emiterea titlului de plată aferent unei decizii cu 5 beneficiari

 • decizii în original (toate cele 5 exemplare originale ale deciziei de compensare);
 • cereri de plată din partea tuturor beneficiarilor (5 cereri), depuse personal sau prin mandatar;
 • copii ale actelor de identitate pentru toți beneficiarii.


 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 98 din 15 decembrie 2016 pentru prorogarea unor termene, instituirea unor noi termene, privind unele măsuri pentru finalizarea activităţilor cuprinse în contractele încheiate în cadrul Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr. 205/2006, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative Publicată în: Monitorul Oficial Nr. 1.030 din 21 decembrie 2016 Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările şi completările ulterioare, a urmărit, prin impunerea unor proceduri speciale şi a unor termene fixe, să asigure finalizarea restituirii terenurilor către foştii proprietari, proces care se desfăşoară încă din anul 1991. Prin articolul unic pct. 2 din Legea nr. 103/2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum şi a art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, s-a prevăzut că terenurile preluate de comisiile locale de fond funciar de la Agenţia Domeniilor Statului în vederea finalizării procesului de restituire şi care nu au făcut obiectul punerii în posesie revin, după caz, în domeniul public sau privat al statului şi în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului. Informaţiile transmise de instituţiile prefectului au relevat faptul că în aceeaşi situaţie se află şi alte terenuri care au fost predate anterior intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013, motiv pentru care se impune ca şi pentru aceste terenuri să se aplice măsura revenirii în proprietatea statului. Pentru a se putea pune în aplicare această prevedere, sunt necesare stabilirea unei proceduri şi instituirea unui termen, în absenţa cărora nu se poate da eficienţă măsurii stabilite prin Legea nr. 103/2016. În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) din Legea nr. 165/2013, cu modificările şi completările ulterioare, comisiile locale şi judeţene de fond funciar sau, după caz, Comisia de Fond Funciar a Municipiului Bucureşti trebuie să soluţioneze toate cererile de restituire, să efectueze punerile în posesie şi să elibereze titlurile de proprietate până la data de 1 ianuarie 2017. Comisiile locale şi judeţene de fond funciar au sesizat însă că, dacă se menţine termenul de 1 ianuarie 2017, există riscul unor grave perturbări ale procesului de restituire, cu consecinţa afectării drepturilor foştilor proprietari. 2 Astfel, unele terenuri puse la dispoziţie de stat pentru punerea în posesie a foştilor proprietari ar putea intra de drept în Fondul naţional al terenurilor agricole şi al altor imobile, nemaiputând face obiectul restituirii în natură. Într-o asemenea situaţie, terenurile foştilor proprietari ar deveni disponibile doar pentru beneficiarii măsurilor de despăgubire stabilite prin puncte de Comisia Naţională pentru Compensarea Imobilelor. În acelaşi timp, multe solicitări privind punerea la dispoziţie a unor terenuri nu au fost încă analizate şi soluţionate, prin protocoale de predare-primire, de către Agenţia Domeniilor Statului, ceea ce nu a permis aplicarea principiului prevalenţei restituirii în natură. Menţinerea în vigoare a termenului de 1 ianuarie 2017, ca dată-limită pentru soluţionarea tuturor cererilor, precum şi pentru intrarea de drept a unor terenuri în Fondul naţional, ar însemna practic o împiedicare a foştilor proprietari în redobândirea terenurilor. Pe de altă parte, incertitudinea cu privire la terenurile care încă pot face obiectul restituirii în natură nu permite o evaluare corectă şi stabilirea imobilelor care pot constitui, în condiţiile legii, Fondul naţional. Pentru a da posibilitatea comisiilor locale şi judeţene de fond funciar să pună în posesie şi să emită titluri de proprietate pe suprafeţele de teren pe care le au la dispoziţie sau le pot primi de la Agenţia Domeniilor Statului, se impun stabilirea unei perioade suplimentare pentru soluţionarea cererilor de retrocedare, precum şi prorogarea termenului la care terenurile nepuse în posesie intră de drept în Fondul naţional. Se impune, de asemenea, instituirea de noi termene pentru publicarea listei imobilelor din Fondul naţional şi a valorii acestora. Prin art. 49 din Legea nr. 165/2013, cu modificările şi completările ulterioare, dispoziţiile art. 31 alin. (4) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au fost modificate în sensul că valoarea acţiunilor deţinute la societăţile comerciale preluate abuziv de statul român se recalculează prin actualizarea lor la data de 14 februarie 2001. Instituţiile competente cu calcularea şi acordarea despăgubirilor au aplicat în mod diferit această prevedere, motivul fiind modul imprecis în care a fost redactat articolul în cauză. Pentru a nu permite continuarea aplicării sale în mod neunitar, textul articolului trebuie modificat astfel încât să rezulte fără echivoc perioada pentru care se face recalcularea acţiunilor deţinute la societăţile comerciale preluate abuziv de statul român. Prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 686/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 68 din 27 ianuarie 2015, s-a statuat că dispoziţiile art. 17 alin. (1) lit. a) şi art. 21 alin. (5) şi (8) din Legea nr. 165/2013 sunt constituţionale în măsura în care nu se aplică deciziilor/dispoziţiilor entităţilor învestite cu soluţionarea notificărilor, emise în executarea unor hotărâri judecătoreşti prin care instanţele s-au pronunţat irevocabil/definitiv asupra calităţii de persoane îndreptăţite şi asupra întinderii dreptului de proprietate. În conformitate cu principiile statuate prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 686/2014, prin articolul unic pct. 2 din Legea nr. 103/2016 s-a introdus prevederea conform căreia se soluţionează cu prioritate dosarele în care deciziile entităţilor învestite de lege cu soluţionarea notificărilor au fost emise în executarea unor hotărâri judecătoreşti irevocabile/definitive, prin care s-au constatat dreptul de 3 proprietate şi întinderea acestuia. Modul de redactare a textului de lege exclude însă de la aplicarea principiilor statuate de Curtea Constituţională a României unele dintre dosarele care conţin hotărâri judecătoreşti prin care s-au constatat existenţa şi întinderea dreptului, precum şi calitatea de persoană îndreptăţită a notificatorilor. Constatând că termenul prevăzut de art. 147 alin. (1) din Constituţia României, republicată, respectiv de 45 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 68 din 27 ianuarie 2015, a expirat, se impune modificarea, în procedură de urgenţă, a art. 34 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 165/2013, cu modificările şi completările ulterioare, astfel încât măsura avută în vedere de legiuitor să poată fi aplicată tuturor dosarelor care conţin hotărâri judecătoreşti de tipul celor mai sus menţionate. Având în vedere termenele de realizare foarte scurte şi insuficiente atât pentru elaborarea normelor de aplicare a legii, cât şi pentru înfiinţarea comisiilor de insolvenţă la nivel teritorial, prevăzute de Legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice, luând în considerare faptul că prevederile art. 3 alin. (2) din Legea nr. 205/2006 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 2006, introduse prin art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, permit utilizarea contribuţiei Guvernului României pentru toate contractele încheiate în cadrul proiectului pentru care nu se poate asigura finanţarea din împrumut, stabilind: "Contribuţia prevăzută la alin. (1) se va utiliza pentru realizarea activităţilor legate de proiect, inclusiv pentru realizarea obiectivelor de investiţii din cadrul proiectului. Sumele din această contribuţie ce urmează a fi alocate pentru fiecare obiectiv în parte, agreate în prealabil cu Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, se vor stabili prin ordin al ministrului justiţiei, în calitate de reprezentant al agenţiei de implementare şi de ordonator principal de credite", ţinând cont de faptul că Legea nr. 205/2006, cu modificările şi completările ulterioare, îşi produce efectele în prezent, până la data de finalizare a Acordului de împrumut, şi anume 31 martie 2017, având în vedere necesitatea finalizării contractelor încheiate în cadrul Proiectului privind reforma sistemului judiciar, nefinalizate până la data de 31 martie 2017, prin finanţări acordate de la bugetul de stat, aceste contracte vizând atât reabilitarea unor sedii de instanţă - clădiri monument istoric de importanţă naţională (categoria A), cât şi componente cu impact strategic asupra sistemului judiciar ce vor reprezenta baza tehnică de administrare a resurselor, respectiv cadrul metodologic tehnico-economic pentru realizarea viitoarelor investiţii cuprinse în Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar 2016 - 2020, în contextul elaborării Legii bugetului de stat pentru anul 2017, este necesară reglementarea modalităţii de asigurare a finanţării anuale de la bugetul de stat, pentru finalizarea tuturor contractelor încheiate în cadrul Proiectului privind reforma sistemului judiciar, nefinalizate până la data de 31 martie 2017. Întrucât după data de 31 martie 2017, astfel cum prevede Acordul de împrumut, urmează o perioadă de graţie de 4 luni, interval în care vor fi efectuate plăţi pentru activităţile derulate până la data de 31 martie 2017, atât din împrumut, cât şi din contribuţia României la finanţarea proiectului, şi, în acelaşi timp, vor fi derulate activităţi legate de implementarea în continuare a contractelor încheiate anterior acestei date, ceea ce face necesară asigurarea continuităţii activităţii direcţiei de 4 specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei, respectiv Direcţia de implementare a proiectelor finanţate din împrumuturi externe, urgenţa şi caracterul extraordinar al demersului rezultă din faptul că prevederea fondurilor din bugetul de stat trebuie raportată la valoarea rămasă de executat în anul 2017, la un moment cât mai apropiat de încheierea exerciţiului bugetar 2016. Resursele neutilizate din cadrul Acordului de împrumut trebuie compensate cu resurse ale bugetului de stat, în vederea realizării obiectivelor pentru care a fost derulat Acordul, prevederile propuse urmând să constituie temeiul pentru cuprinderea în Legea bugetului de stat pe anul 2017. Luând în considerare necesitatea prelungirii termenelor pentru implementarea aparatelor de marcat electronice fiscale dotate cu jurnal electronic, prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 91/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 267/2015, cu modificările ulterioare, faptul că în lipsa unui cadru normativ complet, începând cu data de 1 ianuarie 2017 nu vor fi disponibile pe piaţă nici aparate de marcat electronice fiscale cu rolă- jurnal pentru care legea prevede interdicţia de comercializare şi nici aparate de marcat electronice fiscale dotate cu jurnal electronic, pentru care nu au fost încă parcurse toate etapele de implementare, lucru care conduce la un blocaj al activităţii operatorilor economici care doresc să deschidă noi afaceri după data de 1 ianuarie 2017, ţinând cont de faptul că marii contribuabili sunt în imposibilitatea de a respecta obligaţia de a utiliza numai aparate de marcat electronice fiscale cu jurnal electronic începând cu data de 1 aprilie 2017, cu consecinţa aplicării sancţiunilor prevăzute de lege, deşi nerespectarea obligaţiei nu este imputabilă acestora, în considerarea faptului că aspectele mai sus menţionate constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, impunându-se adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Art. I - Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 278 din 17 mai 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 6, alineatele (5) şi (51 ) se modifică şi vor avea următorul cuprins: "(5) La propunerea comisiei judeţene de fond funciar sau, după caz, a Comisiei de Fond Funciar a Municipiului Bucureşti, Agenţia Domeniilor Statului şi Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor demarează procedurile legale necesare în vederea schimbării regimului juridic al terenurilor ce fac obiectul situaţiei centralizatoare, aflate în proprietatea publică a statului, şi trecerii acestora, în condiţiile legii, în proprietatea privată a statului pentru a fi afectate restituirii în natură. (51 ) Terenurile preluate în vederea finalizării procesului de restituire înainte de 20 mai 2013 de comisiile locale de fond funciar de la Agenţia Domeniilor Statului, de la 5 alte instituţii sau societăţi comerciale care au administrat terenuri din proprietatea statului, dar care nu au făcut obiectul punerii în posesie revin, după caz, în domeniul public sau privat al statului şi în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare." 2. La articolul 6, după alineatul (52 ) se introduce un nou alineat, alineatul (53 ), cu următorul cuprins: "(53 ) Terenurile care trec în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în condiţiile alin. (51 ) şi (52 ) pot face obiectul restituirii către foştii proprietari numai cu respectarea procedurii prevăzute de Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 626/2001, cu modificările şi completările ulterioare." 3. La articolul 10, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: "Art. 10 - (1) Se instituie un nou termen, respectiv data de 15 aprilie 2018, până la care Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară va întocmi, pentru fiecare unitate administrativ-teritorială, situaţia comparativă a cererilor şi disponibilului de teren, ulterior finalizării situaţiilor prevăzute la art. 6 alin. (2)." 4. La articolul 34 alineatul (5), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: "b) dosarele în care, prin hotărâri judecătoreşti irevocabile/ definitive, instanţele de judecată s-au pronunţat cu privire la existenţa şi întinderea dreptului, precum şi la calitatea de persoană îndreptăţită;". Art. II - Predarea către Agenţia Domeniilor Statului a terenurilor prevăzute la art. 6 alin. (51 ) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se face de către comisia locală de fond funciar care a primit aceste terenuri, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin protocol. Delimitarea terenurilor şi înscrierea lor în evidenţele de cadastru şi carte funciară se realizează prin Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. Art. III - Termenul prevăzut la art. 11 alin. (1) din Legea nr. 165/2013, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2018. Art. IV - Termenul de restituire către foştii proprietari a terenurilor puse la dispoziţia comisiilor locale în vederea finalizării procesului de restituire, prevăzut la art. 20 alin. (5) din Legea nr. 165/2013, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2018. Art. V - Agenţia Domeniilor Statului publică pe pagina sa de internet şi transmite Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor lista imobilelor din Fondul naţional, în condiţiile prevăzute la art. 20 alin. (4) din Legea nr. 165/2013, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, până la data de 1 august 2017. Art. VI - Comisia Naţională pentru Compensarea Imobilelor va face publică valoarea fiecărui imobil din Fondul naţional al terenurilor şi al altor imobile în condiţiile art. 20 alin. (7) din Legea nr. 165/2013, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, până la data de 1 octombrie 2017. 6 Art. VII - La articolul 31 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 798 din 2 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(4) Recalcularea valorii acţiunilor se face în baza valorii activului net din ultimul bilanţ contabil, cu utilizarea coeficientului de actualizare stabilit de Banca Naţională a României prin Ordinul nr. 3/2001 privind coeficientul de actualizare a valorii leului de la data de 11 iunie 1948 până la data de 14 februarie 2001 şi a prevederilor Legii nr. 303/1947 pentru recalcularea patrimoniului societăţilor pe acţiuni, în cazul în care bilanţul este anterior acesteia. Recalcularea se face până la data de 14 februarie 2001." Art. VIII - Termenul prevăzut la art. IV din Legea nr. 177/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 484 din 2 iulie 2015, astfel cum a fost prorogat prin dispoziţiile art. III din Legea nr. 163/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, se prorogă până la data de 30 iunie 2017. Art. IX - Termenul de intrare în vigoare prevăzut la art. 93 teza întâi din Legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 464 din 26 iunie 2015, se prorogă până la data de 1 august 2017. Art. X - (1) Finanţarea contractelor încheiate în cadrul Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr. 205/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 454 din 25 mai 2006, cu modificările şi completările ulterioare, care nu au fost finalizate la data de 31 martie 2017, se asigură anual, în limitele aprobate prin legile bugetare anuale, din alocaţii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justiţiei, capitolul 61.01 "Ordine publică şi siguranţă naţională", titlul XIII "Active nefinanciare", respectiv titlul II "Bunuri şi servicii", după caz. (2) Se autorizează Ministerul Justiţiei ca pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 31 martie 2017, să asigure derularea şi finalizarea activităţilor cuprinse în contractele încheiate în cadrul Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, pe baza procedurilor specifice de achiziţie ale Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, punând la dispoziţie personal specializat în derularea unor proiecte finanţate din împrumuturi externe. Art. XI - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 21 ianuarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. La articolul 3 1 , alineatul (5) va avea următorul cuprins: "(5) Procedura de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale la sistemul informatic naţional de supraveghere şi monitorizare a datelor fiscale se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, până la data de 1 noiembrie 2018." 2. La articolul 5, alineatul (14) va avea următorul cuprins: "(14) Avizele privind distribuţia aparatelor de marcat electronice fiscale acordate distribuitorilor autorizaţi îşi menţin valabilitatea până la data expirării, dar nu mai târziu de data de 1 octombrie 2017." 7 3. La articolul 10, litera aa) va avea următorul cuprins: "aa) comercializarea de către distribuitorii autorizaţi sau de către unităţile din reţeaua acestora acreditate pentru comercializarea aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1), începând cu data de 1 octombrie 2017;". Art. XII - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 91/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 966 din 30 decembrie 2014, aprobată cu modificări prin Legea nr. 267/2015, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. La articolul II, alineatele (1) - (5) vor avea următorul cuprins: "Art. II - (1) Începând cu data de 1 iulie 2017, Comisia autorizează numai distribuitori pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Începând cu data de 1 octombrie 2017, se interzice comercializarea aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Începând cu data de 1 ianuarie 2018, operatorii economici care au calitatea de mari contribuabili, potrivit dispoziţiilor legale, au obligaţia de a utiliza numai case de marcat definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Începând cu data de 1 aprilie 2018, operatorii economici care au calitatea de contribuabili mijlocii, potrivit dispoziţiilor legale, au obligaţia de a utiliza numai case de marcat definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (5) Începând cu data de 1 august 2018, operatorii economici care au calitatea de contribuabili mici, potrivit dispoziţiilor legale, au obligaţia de a utiliza numai case de marcat definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare." 2. Articolul III va avea următorul cuprins: "Art. III - Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, republicată, cu modificările ulterioare, se modifică până la data de 31 martie 2017." Art. XIII - Începând cu data de 1 ianuarie 2017, pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, avizul tehnic favorabil privind caracteristicile tehnice ale modelului aparatului de marcat electronic fiscal prevăzut la art. 5 alin. (9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se eliberează de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică potrivit procedurii aprobate prin Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, republicată, cu modificările ulterioare. Art. XIV - Avizul tehnic favorabil prevăzut la art. 5 alin. (9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările 8 ulterioare, eliberat potrivit prevederilor art. II alin. (9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 91/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 267/2015, cu modificările ulterioare, până la data de 31 decembrie 2016, poate fi utilizat în vederea obţinerii autorizaţiei prevăzute la art. 5 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Art. XV - Dispoziţiile art. 5 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică începând cu data de 30 aprilie 2017. Art. XVI - Ordinul comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului comunicaţiilor şi pentru societatea informaţională, prevăzut la art. 5 alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă până la data de 31 martie 2017. Art. XVII - Informaţiile conţinute în registrul prevăzut la art. 3 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi metodologia şi procedura de înregistrare a acestora se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, până la data de 31 martie 2017. Art. XVIII - Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 720 din 24 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. La articolul 3, alineatul (3) va avea următorul cuprins: "(3) Până la data de 31 decembrie 2017, la nivelul fiecărei circumscripţii judecătoreşti se va constitui şi va funcţiona cel puţin un birou de cadastru şi publicitate imobiliară, denumit în continuare birou teritorial, sau, după caz, un birou de relaţii cu publicul, ca unităţi fără personalitate juridică, în subordinea oficiilor teritoriale. Modul de organizare şi funcţionare, numărul, precum şi arondarea acestora pe unităţi administrativ-teritoriale se stabilesc prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenţiei Naţionale." 2. La articolul 9, alineatul (347 ) va avea următorul cuprins: "(347 ) În vederea asigurării finanţării complementare prevăzute la alin. (343 ) şi (344 ), unităţile administrativ-teritoriale care intenţionează demararea lucrărilor de înregistrare sistematică a terenurilor la nivel de sector cadastral pentru îndeplinirea obiectivului finalizării înregistrării sistematice la nivelul sectorului cadastral, conform alin. (341 ) şi (342 ), au obligaţia de a transmite oficiilor teritoriale în raza cărora sunt situate sectoarele cadastrale solicitarea de a se încheia contractul de finanţare, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a procedurii prevăzute la alin. (346 ). În vederea derulării Programului naţional de cadastru şi carte funciară, începând cu data de 1 ianuarie 2017, termenul de 45 de zile se va calcula de la primirea de către unitatea administrativ-teritorială a înştiinţării transmise de oficiul teritorial cu privire la suma alocată pentru finanţare şi a modelului contractului de finanţare."